Algemene voorwaarden Summer Weekend & Summer Ride E.S.W.V. Squadra Veloce

Om het Summer Weekend in goede banen te leiden vragen we je om het volgende in acht te nemen:

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door vereniging E.S.W.V. Squadra Veloce te organiseren Evenement: Squadra Summer Weekend en Squadra Summer Ride.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze vereniging E.S.W.V. Squadra Veloce) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Deelnemer.

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden zijn ingeschreven bij een MBO, HBO of WO deeltijd of voltijd opleiding, en hiertoe een geldig bewijs van inschrijving te kunnen tonen aan de organisatie. Een uitzondering is:

 1. Deelname enkel aan de toertocht, tegen een hoger tarief.
 2. Als de in artikel 2.1 genoemde Deelnemer op de dag waarop het Evenement wordt gehouden minder dan 12 maanden geleden is afgestudeerd.

2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement, indien:

 1. Het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld;
 2. Het inschrijfgeld volledig is voldaan;
 3. De Deelnemer akkoord is gegaan met de deelnemersvoorwaarden.

2.3 Nadat je het inschrijfgeld hebt voldaan, is er geen mogelijkheid meer tot restitutie. Voor uitzonderlijke gevallen neem contact op met Organisatie.

2.4 Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt een gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde Deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.

2.7 Deelnemers zijn verplicht het polsbandje (Alleen voor deelnemers van het Summer Weekend) goed zichtbaar te dragen.

2.8 Met het aanmelden voorafgaand aan de toertocht verklaart de Deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toer en te beschikken over een deugdelijke fiets, verstaande als

 1. Goed werkende voor en achterrem
 2. Voldoende opgepomte banden
 3. Geen loszittende onderdelen
 4. De juiste fietspositie zodat Deelnemer goed kan remmen, schakelen en op/afstappen.

2.9 Na inschrijving ontvangt deelnemer een tegoedbon voor een drankje, ter waarde van €3.20, uitsluitend in te wisselen bij Wielercafé Cyklist, op 2 juni 2024. Deze tegoedbon is niet in te wisselen voor contant geld en de namaak hiervan is ten strengste verboden.

2.10 Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.

2.11 Deelname aan het Evenement is op eigen risico.

2.12 Het karakter van het Evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

Artikel 3 Gedrag

3.1 De Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer is verboden. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

3.2 Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.

3.3. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.

3.4 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

3.5 Het gebruik van volgauto’s is verboden.

3.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars) opvolgen.

3.7 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht en tevens aan samenwerkende toertochten. Ter plekke zal het rugnummer worden ingenomen. Deze Deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende editie van de Squadra Summer ride

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en / of diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers.

4.5 De stalling van bagage en/of fietsen van Deelnemer zijn geheel op eigen risico.

Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het Evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het Evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatie- en commerciële doeleinden van de Organisator.

Artikel 6 Privacystatement

6.2 De Organisatie vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Je gegevens worden niet gedeeld met derden en zijn strikt vertrouwelijk

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.